Podeli

Pitanja za Gradonačelnika

Ovo je pismo koje sam poslala Gradonačelniku Beograda. Objaviću i odgovor.

Z A H T E V
za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam:*

·         kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
·         dostavljanje poštom kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

  1. Korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta PKB Korporacije

1.1.površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu PKB Korporacije Beograd
1.2.površina poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koju koristi PKB Korporacija Beograd
1.3.pravni osnov u  Zakonu o poljoprivrednom zemljištu na osnovu kojeg PKB Korporacija Beograd koristi državno poljoprivredno zemljište bez naknade

  1. Kreditno zaduženje PKB Korporacije

2.1.koliko je ukupno kreditno zaduženje PKB Kororacije?
2.2.koliko je kreditno zaduženje iz 2011. i 2012. godine i  pod kojim uslovima?

  1. Dugovi PKB Korporacije koji su otpisani ili preuzeti u vlasništvo države

3.1.kolika je ukupna suma i koje su državne institucije otpisale dugovanja koje je PKB napravio i na osnovu kojih Zakona je to urađeno od 2008. do 2012. godine?

  1. Dugovi za različite doprinose

4.1.Poreska uprava je objavila podatak da je dug PKB za poreze 4. 745.477.837 dinara. Koliki je iznos doprinosa koje PKB duguje PIO i Fondu za zdravstveno osiguranje?

  1. Transferi od grada ka PKB-u

5.1.Kolika je ukupna godišnja suma subvencija i drugih transfera  koje je  Grad Beograd uplatio na račun PKB-a 2009., 2010., 2011. i 2012. godine  i na osnovu kojih odluka se  ostvaruju ta plaćanja?

U Subotici, dana 6. jula 2012.                                            Ivana Dulic Markovic

Ostavite komentar