Podeli
Stigli odgovori u vezi sovhoza

Stigli odgovori u vezi sovhoza

Pitanja Gradonačelniku bio je jedan od mojih postova u kojem sam obećala da ću objaviti i odgovore. Nakon što sam se žalila povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, jer na pitanja koja sam poslala gradonačelniku 9.07.2012. nisam dobila odgovor u zakonskom roku, odgovor je stigao od Skupštine Grada Beograda od ovlašćenog lica po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja. Prosleđen je dopis sa odgovorima koje je potpisao generalni direktor PKB Korporacije u restruktuiranju Rajko Mandić. Gospodin Mandić je član od nedavno Nacionalnog saveta za poljoprivredu koji je imenovala Vlada RS. U Savetu nema nijednog poljoprivrednika.

Korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta PKB Korporacije
1.1.površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu PKB Korporacije Beograd
PKB Korporacijaima u svom vlasništvu 4.897 ha poljoprivrednog zemljišta.

1.2.površina poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koju koristi PKB Korporacija Beograd
PKB Korporacija koristi 17.842 ha poljoprivrednog zemljišta koje se trenutno prema katastarskim evidencijama vodi kao zemljište u vlasništvu RS.

1.3.pravni osnov u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu na osnovu kojeg PKB Korporacija Beograd koristi državno poljoprivredno zemljište bez naknade
Ovim pitanjem se traži pravna pomoću tumačenju Zakona o poljoprivrednom zemljištu ili upućivanje na odredbe ovog Zakona. Pravni osnov je sadržan u odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Sl.glasnik RS br 62/06, 65/08 – dr. zakon, i 41/09, kao i Zakona o privatizaciji (Sl. glasnik RS br 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon).

Komentar IDM: Ovim pitanjem ja sam naravno NISAM tražila „pravna pomoću tumačenju Zakona o poljoprivrednom zemljištu ili upućivanje na odredbe ovog Zakona“ jer Zakon je jasan da SVO državno zemljište ide na tender nego je pitanje šta im piše u rešenju po kojem oni ne plaćaju jer pretpostavljam da imaju rešenje! nemoguće da ga nelegalno koriste??? tako da ću to ponovo pitati i njih i naravno Ministarstvo! (očekivani prihod od 18 hiljada ha zemljista koji bi se dobio na aukciji je izmedju 5-7 miliona Eura koje republika i grad ne prihoduju nego na ovaj nacin subvencionisu PKB).

Kreditno zaduženje PKB Korporacije
2.1.koliko je ukupno kreditno zaduženje PKB Kororacije?
Na dan 31.08.2012. godine obaveze po osnovu glavnog duga po kreditima iznose 1.944.163.615,90 rsd. Društvo nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu kamata.

2.2.koliko je kreditno zaduženje iz 2011. i 2012. godine i pod kojim uslovima?
Odobreni krediti u 2011. i 2012. godini kojima se povećava kreditna zaduženost iznose 19.673.709,44 EUR, a za sledeće namene:

  • finansiranje ratarske proizvodnje 5.100.000 eura
  • investicije 9.760.000 eur
  • realizacija programa rešavanja viška zaposlenih 4.813.709,44 eur

Svi krediti su dugoročni sa rokom korišćenja od 16 do 60 meseci uključujući grace period od 6 meseci do 48 meseci.
Kamatne stope po kreditnim partijama su različite i na godišnjem nivou iznose: 4,5%; euribor + 7.4% euribor, 9.5%
Instrumenti obezbeđenja su menice i ovlašćenja, hipoteke po nepokretnostima i zaloge na budućim potraživanjima od kupaca Somboled i Meggle.
Od ukupnih obaveza po kreditima na dan 31.08.2012. gdine na obaveze po osnovu glavnog duga po ovim kreditima odnosi se 1.553.665.557,39 rsd, od čega se na kreditna zaduženja iz 2011. odnosi 448.701.052,67 rsd u na kreditna zaduženja iz 2012. godine 1.104.964.504,72 rsd.

Dugovi PKB Korporacije koji su otpisani ili preuzeti u vlasništvo države
3.1.kolika je ukupna suma i koje su državne institucije otpisale dugovanja koje je PKB napravio i na osnovu kojih Zakona je to urađeno od 2008. do 2012. godine?
U periodu od 2008. do 2012. godine ukupno su otpisane obaveze po osnovu javnih prihoda u iznosu 3.939.909.130,97 rsd, od čega se na glavni dug odnosi 2.512.923, 75 rsd i na kamatu 1.426.986,22 rsd. Otpisi se odnose na sledeće javne prihode:

  • doprinos za PIO u iznosu od 2.246.319.495,10 rsd, od čega za glavni dug odnosi 1.607.168.588, 09 rsd i na kamatu 639.150.907,01 rsd
  • izvorni javni prihodi lokalne samouprave u iznosu od 128.126.996,31 rsd, od čega se na glavni dug odnosi 69. 995.411, 69 rsd i na kamatu 58.131.584, 62 rsd
  • porezi u iznosu od 1.565.462.639,56 rsd, od čega se na glavni dug odnosi 835.759.001,97 rsd i kamatu 729,703.637,59 rsd.

Dugovi za različite doprinose
4.1.Poreska uprava je objavila podatak da je dug PKB za poreze 4. 745.477.837 dinara. Koliki je iznos doprinosa koje PKB duguje PIO i Fondu za zdravstveno osiguranje?
Prema evidencijama Poreske uprave ukupne obaveze PKB korporacije po osnovu javnih prihoda iznose 5.013.974.157,11 rsd na dan 10.09.2012., od čega se na glavni dug odnosi 2.428.678.279,34 rsd i na kamatu 2.585.295.877,77 rsd. Od ukuonog iznosa obaveza prema PIO i Fondu za zdravstven osiguranje odnosi se 3.444.235.533,08 rsd i to:

  • Obaveze za PIO iznose 607.700.566,84 rsd od čega se na glavni dug odnosi 414.038.200,82 rsd i na kamatu 193.662.366,02 rsd
  • obaveze prema Fondu za zdravstven osiguranje iznose 2.836.534.966,24 rsd od šega se na glavni dug odnosi 1.277.468.054,67 rsd i na kamatu 1.559.066.911,57 rsd

Transferi od grada ka PKB-u
Kolika je ukupna godišnja suma subvencija i drugih transfera koje je Grad Beograd uplatio na račun PKB-a 2009., 2010., 2011. i 2012. godine i na osnovu kojih odluka se ostvaruju ta plaćanja
U periodu od 2009.- 2012. godina prema PKB korporaciji izvršene su uplate sredstava u ukupnom iznosu od 135.557.136, 61 rsd i to

  • iznos od 61.855.800,00 rsd po osnovu premija za prvotelke
  • iznos od 73.701.336,61 rsd za isplatu otpremnina radnicima kojim aprestaje radni odnos po osnovu rešavanja viška zaposlenih

Ostavite komentar