Selo je uspelo kada odiše zajedništvom, brine o svojim resursima (ljudskim, prirodnim, kulturnim…) i koje je pronašlo svoju ulogu. U takvom selu stanovnici su svesni uloge sela i aktivno doprinose zajedništvu i očuvanju resursa. Inicijativa “Selo uspelo” ima za cilj da prepozna takva sela i te akcije, te da ih promoviše da služe kao primer drugima.

Inicijativa za promociju ruralnog razvoja i projekat Selo uspelo bio je nastavak napora Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije da uz Studiju “Budućnost sela u Srbiji” ohrabri kreatore politike i podigne svest zainteresovanih za ruralni razvoj dajući im argumente zasnovane na podacima i analizama, ali i ličnom autorskom stavu. Studija je identifikovala sedam preporuka: 1) menjati mentalitet i pravila igre; 2) diverzifikovati ruralnu ekonomiju; 3) razvijati institucije i procedure; 4) dobro iskoristiti pretpristupne EU fondove; 5) što pre ući u EU; 6) bolje se međusobno povezati; 7) osigurati ravnomernu i pravičnu socijalnu politiku. Cilj Inicijative za promociju ruralnog razvoja je da identfikuje dobre primere sela koji treba da inspirišu stanovnike ruralnih, ali i urbanih predela Srbije da budu inovativni, kreativni, hrabri i sposobni da osmisle i implementiraju ulogu koju selo ima.

Projekte Budućnost sela i Selo uspelo je sproveo SEEDEV, a portal Agrarije preuzima inicijativu da nastavi sa promocijom dobrih primera jer svakodnevno 3,033,293 stanovnika u 4,799 sela Srbije se sastaju i organizuju oko velikih i malih ideja, unapređujući život u svojim sredinama. Obično to počne aktivnostima pojedinaca, a kasnije preraste u kolektivne akcije. Sve te dobre inicijative, akcije, rezultati treba da posluže kao inspiracija drugima.

Vesti